Đơn đăng kí chương trình “Gieo hạt tri thức”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……….., ngày……… tháng…….. năm 2016

 

ĐƠN ĐĂNG KÍ

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN: “GIEO HẠT TRI THỨC”

 

Kính gửi: Quỹ bảo trợ công ty TNHH Ferroli Asean

Chúng tôi là: <Tên trường>

Địa chỉ:

Hiệu trưởng:

Email:

Điện thoại:                                                Facebook (nếu có):

 

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Thông tin giới thiệu về trường <hoàn cảnh làm căn cứ xét duyệt>

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Làm đơn đăng kí nhận hỗ trợ từ chương trình “Gieo hạt tri thức”

Đăng kí mẫu kệ sách: <Kệ áp tường hay kệ sách 2 mặt>

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRƯỜNG

<Ít nhất 1 hình ảnh toàn cảnh trường+1 hình ảnh vị trí dự kiến lắp đặt kệ trong thư viện>

 

 

 

 

Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                                           Đại diện đơn vị

Ký và ghi rõ họ tên/ đóng dấu (nếu có)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *